§ 102 Utseende av ersättare för ombudet vid årsstämma Leader+

Utskrivet från: http://gotland.se/31152
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 102
Utseende av ersättare för ombudet vid årsstämma Leader+

Kommunstyrelsen har tidigare utsett Arvid Mickelåker (c) som ombud till årsstämma med Leader+ Gotland. Sedan han anmält förhinder till stämman 23 mars har kommunstyrelsens ordförande utsett Eva Gahnström (c) till ombud.

Kommunstyrelsens beslut

  • Kommunstyrelsens ordförandes beslut godkänns.

  • Till ersättare för ombudet vid årsstämma med Leader+ Gotland för återstående del av mandatperioden utses Eva Gahnström (c).
  • Register