§ 106 Ansökan om omställningsmedel: Projekt ”Varumärket Gotland fas 2”

Utskrivet från: http://gotland.se/31148
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 106
Ansökan om omställningsmedel: Projekt ”Varumärket Gotland fas 2”

KS 2007/0083-14
- Ledningskontoret 2007-03-20
- (Kommunstyrelsen 2007-02-22, § 49)
Ledningskontoret har föreslagit att 1,4 mnkr ur de s.k. omställningsmedlen ska beviljas för den andra fasen av projektet ”Varumärket Gotland” som avses löpa fr.o.m. 1 september 2007 t.o.m. maj 2008.

Kommunstyrelsens beslut

  • Projektet ”Varumärket Gotland, fas 2” beviljas högst 1,4 mnkr ur anslaget 33:6 Insatser med anledning av försvarsomställningen.

  • Beslutet avser perioden 1 september 2007 – 31 maj 2008.

  • Regionala utvecklingsenheten informerar sökanden om övriga villkor som tillämpas för stödet.
  • Register