Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljörapportering

Du som bedriver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, ska senast den 31 mars varje år lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten.

Syftet med miljörapporten är att:

  • redovisa hur du efterlever villkoren du har för din verksamhet
  • stärka din egenkontroll
  • ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsynen över din verksamhet
  • ge underlag för internationell rapportering

Miljörapporten består av tre delar: grunddel, textdel och för vissa verksamheter en emissionsdeklaration. Grunddelen innehåller i huvudsak administrativa uppgifter. I textdelen ska du beskriva hur din verksamhet uppfyller villkoren och vilka åtgärder som genomförts som en följd av egenkontrollen. Vissa verksamheter ska också lämna uppgifter om utsläpp till luft och vatten samt uppgifter om avfall. Dessa uppgifter lämnas i emissionsdeklarationen.

Alla miljörapporter lämnas in elektroniskt via Naturvårdsverkets centrala databas för miljörapporter, SMP.

Överträdelse av föreskrifterna om miljörapport är förenat med en miljösanktionsavgift.