§ 19 Detaljplan Hamra Ojmunds 2:1. Utställning

Utskrivet från: http://gotland.se/30001
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 19
Detaljplan Hamra Ojmunds 2:1. Utställning

AU § 18
- (Kommunstyrelsen 2006-10-30, § 304:Samråd)
- Förslag detaljplan 2006-12-06
- Ledningskontoret 2007-01-18
Stadsarkitektkontoret har för granskning överlämnat förslag till detaljplan för ett 26 ha stort område alvarmark i Hamra, Ojmunds 2:1. Avsikten är att där bygga 26 bostadshus. (Planen omfattar också tre redan avstyckade tomter). Området ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Riksintresset söder om planområdet bedöms inte påtagligt skadas av byggnationen. Exploatören ska svara för samtliga kostnader för framtagandet av detaljplan m.m.

Med anledning av synpunkter under samrådet, bl.a. länsstyrelsens, har plan­förslaget ändrats för att undvika negativa konsekvenser för ett våtmarks­område och för fornlämningar. Planen ska antas av kommunfullmäktige, eftersom den avviker för gällande fördjupade översiktsplan.

Ledningskontoret föreslår att planförslaget lämnas utan erinran.

Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget lämnas utan erinran.
  • Register