§ 21 Motion. Bebyggelse på södra Hällarna

Utskrivet från: http://gotland.se/29999
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 21
Motion. Bebyggelse på södra Hällarna

AU § 20
KS2006/0599-10
- Motion 2006-12-18
- Ledningskontoret 2007-01-17
Björn Jansson (s) har i motion hemställt att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att initiera en programdiskussion om bebyggelse på området södra Hällarna i Visby, för att inom snar framtid inleda detaljplanering. Ett bostadsområde där skulle gynna befolkningsutvecklingen på Gotland.

Ledningskontoret konstaterar att arbetet med planprogram har inletts för det markområde som Gotlands kommun nyligen förvärvat av Fortifikationsverket. Därmed är motionens syfte tillgodosett och motionen föreslås därmed besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.
  • Register