§ 22 Ändring av färdtjänstbestämmelser, sjukresebestämmelser och taxor kollektivtrafik

Utskrivet från: http://gotland.se/29998
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 22
Ändring av färdtjänstbestämmelser, sjukresebestämmelser och taxor kollektivtrafik

AU § 22
KS2005/0523-83
- Kommunfullmäktige 2006-03-20, § 22
- Tekniska nämnden 2005-11-23, § 280 och 2006-11-29, § 277
- Ledningskontoret 2007-01-10
Tekniska nämndens förslag till ändring av färdtjänstbestämmelserna m.m. åter­remitterades av kommunfullmäktige ( 2006-03-20, § 22 ). Tekniska nämnden har nu framlagt förslag till ytterligare ändringar med ledning av de yrkanden som väcktes under fullmäktiges överläggning.

Sammantaget innebär förslagen till ändringar följande:

Sammanboende, som båda är färdtjänst­berättigade, ska kunna vara ledsagare åt varandra, innebärande att endast en avgift erläggs.

Om den avtalade tiden för hämtning försenas med mer än 20 minuter ska den färdtjänstberättigade kompenseras (resegaranti); kompensationen föreslås motsvara egenavgiften vid valfri resa (färdtjänst eller sjukresa) och lämnas i form av resecheck.

Färdtjänstberättigade barn och ungdomar befrias från att erlägga egenavgift för resor under skolåret – från höstterminens början till vårterminens slut. Befrielsen gäller t.o.m. vårterminens slut det år personen fyllt 20 år.

Som ledsagare till den färdtjänstberättigade ska anses assistent enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), ledsagare enligt SoL (Socialtjänstlagen) eller vårdare (boendeassistent). (Anm: Behovet av ledsagare prövas i övriga fall). Ledsagaren erlägger ingen avgift.

Redaktionell ändring av text för att förtydliga att färdtjänstberättigad har rätt att ta med en medresenär utöver ledsagaren. Medresenären ska resa samma sträcka som den färdtjänstberättigade och erlägga samma avgift.

Kostnaden för garantin beräknas ligga i storleksordningen 66 000 kr. Kostnaden för avgiftsbefrielsen låter sig inte preciseras men anses ligga mellan 200 000 kr och 1,3 mnkr.

Ledningskontoret har kompletterat sitt tidigare utlåtande och framlagt förslag till lydelse av regelverken. Framställningen tillstyrks i sak, under förutsättning att de ökade kostnaderna täcks inom anslagsramen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Tekniska nämndens förslag bifalls. Färdtjänstbestämmelser för Gotlands kommun, Sjukresebestämmelser för Gotlands kommun och Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst- och sjukresor ändras på av ledningskontoret föreslaget sätt. Ändringarna ska gälla fr.o.m. 1 april 2007.
  • Register