§ 23 Nedskrivning av ränte- och amorteringsfria lån

Utskrivet från: http://gotland.se/29997
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 23
Nedskrivning av ränte- och amorteringsfria lån

KS 2007/0067-04
- Ledningskontoret 2007-01-22
Ledningskontoret har föreslagit att osäkra fordringar i form av ränte- och amorte­rings­fria lån på sammanlagt drygt 1,7 mnkr till nio föreningar ska skrivas ned i bokslutet 2006, om resultatet så medger.

Det framhålls att nedskrivningen är en redovisningsteknisk åtgärd som inte innebär att kommunens fordran på föreningen upphör.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ränte- och amorteringsfria lån till ett värde av 1 757 150 kr skrivs ned i bokslut 2006.
  • Register