§ 25 Medborgarförslag. Rondell Broväg-N. Hansegatan-Atlasgatan

Utskrivet från: http://gotland.se/29995
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 25
Medborgarförslag. Rondell Broväg-N. Hansegatan-Atlasgatan

AU § 26
KS2006/0481-31
- Medborgarförslag 2006-10-12
- Tekniska nämnden 2006-12-20, § 302
- Ledningskontoret 2007-01-10
Margareta Palmedal har i medborgarförslag föreslagit att en rondell, cirkulations­plats, ska anläggas i korsningen Broväg, norra Hansegatan och Atlasgatan för att underlätta trafiksituationen.

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget och upplyser att den cirkulationsplats som ingått i planarbetet för kv. Telefonen skulle, under vissa villkor, kunna vara klar 2008.

Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Med hänvisning till tekniska nämndens yttrande bifalls medborgarförslaget.
  • Register