§ 26 Bidrag till Hejnum Bygdegårdsförening

Utskrivet från: http://gotland.se/29994
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 26
Bidrag till Hejnum Bygdegårdsförening

AU § 27
KS2006/0607-04
- Kultur- och fritidsnämnden 2006-12-13, § 131
- Ledningskontoret 2007-01-16
Kultur- och fritidsnämnden har tillstyrkt Hejnum Bygdegårdsförenings anhållan om 100 500 kr i bidrag för renovering av bygdegården - en investering på 335 000 kr – under förutsättning att Boverket beviljar 50% i bidrag. En förutsätt­ning för att Boverket ska bevilja ekonomiskt stöd är att kommunen bidrar med 30% av totalkostnaden.

Ledningskontoret tillstyrker framställningen och föreslår att kommunens bidrag belastar kultur- och fritidsnämndens anslag.

Kommunstyrelsens beslut

  • Hejnums Bygdegårdsförening beviljas investeringsbidrag för 2007 med högst 100 500 kr, under förutsättning att Boverket beviljar bidrag med 50 % av den totala investeringen på 335 000 kr. Bidraget ska belasta kultur- och fritidsnämndens budget.
  • Register