§ 27 Interkommunala ersättningar till folkhögskoleelever

Utskrivet från: http://gotland.se/29993
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 27
Interkommunala ersättningar till folkhögskoleelever

AU § 28
KS2006/0281-60
- Gotlands Folkhögskola ink 2006-05-09
- Ledningskontoret 2007-01-16
Styrelsen för Gotlands Folkhögskola har föreslagit att Gotlands kommun ska föreslå Sveriges Kommuner och Landsting att verka för att systemet med inter­kommunala ersättningar för folkhögskoleelever avskaffas, eftersom administra­tionen är tidskrävande och nettot för skolans del är negativt.

Anm: Landstingsförbundets styrelse har årligen fastställt schablonbelopp som underlag för beräkning av interkommunala ersättningar för utbildningen vid landstingens/
regionernas folkhögskolor och rekommenderat att det ska tillämpas; senast för 2007.

Ledningskontoret har i och för sig inte något att invända mot förslaget, även om Gotlands kommun förmodas vara ensam förespråkare för ett avskaffande. Kontoret men anser att systemet med interkommunal ersättning ska behållas; dels ger det en rättvisande bild av skolans ekonomi, dels finns risk för att ett slopande kommer att minska incitamenten att hålla ett attraktivt utbud. Kommunen föreslås inte driva frågan om att avskaffa ersättningssystemet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Kommunstyrelsen uttalar att Gotlands kommun inte har för avsikt att driva frågan om att avskaffa ersättningarna.
  • Register