§ 28 Ansökan om regionala utvecklingsmedel: Leader+Gotland

Utskrivet från: http://gotland.se/29992
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 28
Ansökan om regionala utvecklingsmedel: Leader+Gotland

AU § 29
KS2006/0586-14
- Ledningskontoret 2007-01-24
Leader+ Gotland har ansökt om 2 991 909 kr för den verksamhet som återstår under programperioden. Inga nya projektbeslut får fattas efter den 31 december 2007 och alla projekt ska vara avslutade och redovisade vid utgången av mars månad 2008 och slutrekvirerade vid halvårsskiftet 2008.

Ledningskontoret har - med hänvisning till kommunens principbeslut om garanterad medfinansiering av programmet - tillstyrkt framställningen.

Jäv : Ordföranden Eva Nypelius (c) anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlands kommun beviljar medfinansiering till Leader+verksamhet 2007 och 2008 med sammanlagt högst 2 991 909 kr, varav 1 491 909 kr ur 2007 års anslag 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, och 1 500 000 kr ur anslaget 6003 ”Näringsliv”. Om regeringen avsätter extra medel, som kompletterande nationell offentlig finansiering till Leader+programmet, minskas finansie­ringen ur kommunala medel med motsvarande belopp.

  • Verksamhetsberättelse, årsredovisning och huvudbok för 2007 ska ha inkommit senast 31 mars 2008.
  • Register