§ 29 Bokslutskommuniké

Utskrivet från: http://gotland.se/29991
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 29
Bokslutskommuniké

- Bokslutskommuniké

Ekonomidirektör Göran Gyllenkrok redogjorde för kommunikén över bokslutet 2006.

Register