§ 32 Försäljning del av Artilleriet 1:38

Utskrivet från: http://gotland.se/29988
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 32
Försäljning del av Artilleriet 1:38

AU § 33
KS2007/0048-25
- Tekniska förvaltningen 2007-01-30
- Ledningskontoret 2007-02-06
Den av kommunstyrelsen beslutade försäljningen av del av (ca 2 900 kvm) fastig­heten Artilleriet 1:38 till GE Real Estate har inte fullföljts. Avsikten var att bygg­naden på området, ”Minan” skulle användas av Atheneskolan. Tekniska förvalt­ningen föreslår nu att fastigheten i stället ska säljas direkt till Orionskolan, som bedriver undervisning i närheten och som framfört intresse av ett förvärv. Köpe­skillingen är oförändrad, 2 750 000 kr. Tekniska förvaltningen begär nu uppdrag att förhandla med den tilltänkte köparen. För det fall förhandlingarna inte leder till någon uppgörelse föreslås fastigheten säljas genom mäklare.

Ledningskontoret har inget att invända mot försäljningen.

Stadsarkitekten Carin Johanson redogjorde för den bedömning stadsarkitekt­kontoret och tekniska förvaltningen gjort.

Kommunstyrelsens beslut

  • Tekniska förvaltningen får i uppdrag att förhandla med Orionskolan om över­låtelse av ca 2 900 kvm av fastigheten Visby Artilleriet 1:38 inklusive befintlig byggnad för en köpeskilling av 2 750 000 kr.

  • För det fall någon uppgörelse inte kan nås ska fastigheten säljas på öppna mark­naden genom fastighetsmäklare.
  • Register