§ 33 Tilläggsanslag för skötsel av mark och fastigheter Visborg

Utskrivet från: http://gotland.se/29987
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 33
Tilläggsanslag för skötsel av mark och fastigheter Visborg

AU § 34
KS2007/0031-04
- Tekniska nämnden 2007-01-
- Ledningskontoret 2007-02-05
Tekniska nämnden har antagit en strategi för förvaltning av mark och byggnader vid Visborg, som kommunen nyligen förvärvat, och begärt dels 200 000 kr i tilläggsanslag (utökad budgetram) för drift av området, dels 1,5 mnkr i tilläggs­anslag för rivning av vissa byggnader och anläggningar, samt anpassning av teknisk försörjning.

Ledningskontoret har inget att erinra mot strategin. Nämnden kommer att kom­penseras för de ökade kapitalkostnader som förvärvet (för 16 mnkr) medför. Rivningen av byggnader bör skjutas upp till 2008, och behovet av anslag prövas vid förestående budgetberedning. Skulle akut behov av rivning uppstå får nämnden täcka kostnaderna genom omdisponering inom sin budget. Detta gäller också för begäran om tilläggsanslag för de ökade driftkostnaderna på 200 000 kr.

Kommunstyrelsens beslut

  • Med hänvisning till ledningskontorets utlåtande avslås den aktuella fram­ställningen. Frågorna kommer att beaktas vid förestående budget­beredning.
  • Register