§ 34 Förvärv enligt förköpslagen Österby 1:7

Utskrivet från: http://gotland.se/29986
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 34
Förvärv enligt förköpslagen Österby 1:7

AU § 35 KS2007/0047-25 - Tekniska förvaltningen 2007-02-01
Tekniska förvaltningen har föreslagit att Gotlands kommun ska, med stöd av Förköpslagen (1967:868), förvärva fastigheten Visby Österby 1:7 som avses säljas för 900 000 kr. Kommunens kostnader för förvärvet uppgår till 1,2 mnkr och tilläggsanslag begärs. För det fall förköpsrätten bestrids föreslås kommunen hos regeringen ansöka om tillstånd till köpet.

Fastigheten ligger i omedelbar anslutning till annan kommunal mark och inom ett område som i pågående planering redovisats som ett primärt skyddsområde för kommunens vattentäkter i Visby. Fastighetens belägenhet inom skyddsområdet är det huvudsakliga motivet för ett förvärv. Efter planläggning bör det dock finnas möjlighet att utnyttja marken för verksamhet som inte strider mot vattenskyddsbestämmelserna. Tekniska förvaltningen anser att det finns risk för att bostadshuset på fastigheten kommer att rustas upp och att önskemål om etablering av verksamheter kan aktualiseras om ett förköp inte genomförs.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Kommunen utövar förköp vid försäljning av fastigheten Gotland Visby Österby 1:7.

  • I det fall köpare och säljare bestrider förköpsrätten bemyndigas kommun­styrelsen att enligt 9 § förköpslagen ansöka om tillstånd till förköpet hos regeringen.

  • För genomförande av köpet beviljas tekniska nämnden tilläggsanslag med 1,2 mnkr. Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.
  • Register