§ 36 Bergtäkt och vattenverksamhet Bunge Ducker 1:64

Utskrivet från: http://gotland.se/29984
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 36
Bergtäkt och vattenverksamhet Bunge Ducker 1:64

AU § 37
KS 2007/0066-42
- Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen, 2006-12-07
- Ledningskontoret 2007-02-22
Miljödomstolen har genom kungörelse lämnat möjlighet att framföra synpunkter på ansökan från Nordkalk AB om tillstånd enligt miljöbalken till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64.

Verksamheten uppges beröra fastigheten Bunge Ducker 1:39, samt Natura 2000-områdena, tillika naturreservat, Bräntings haid och Bästeträsk. Bolaget avser bl.a. att bryta högst 3,5 milj ton kalksten per år, leda bort inläckande grundvatten ur brottet, infiltrera vatten i grundvattenmagasin, anlägga diken, samt anlägga och driva trans­portband för kalksten till Storungs. Ducker 1:64 tillhör ett område ”Rute” som SGU (Sveriges geologiska undersökning) förklarat som riksintressant fyndighet enligt miljö­balken 3:7 för insatsråvara för kemisk industri, järn- och stålindustri.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är egen remissinstans och yttrar sig direkt till dom­stolen, vilket tekniska nämnden också gjort.

Ledningskontoret har framlagt förslag till remissvar. Under överläggningen företas vissa i huvudsak redaktionella förändringar.

Kommunstyrelsens beslut

  • Yttrande avges i överensstämmelse med upprättat förslag som ska revideras i enlighet med vad som framkom under överläggningen.
  • Register