§ 37 Medborgarförslag. Badhus eller äventyrsbad

Utskrivet från: http://gotland.se/29983
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 37
Medborgarförslag. Badhus eller äventyrsbad

AU § 38
KS2006/0197-72, KS2006/0257-71, KS2006/0582-72
- Medborgarförslag 2006-02-28
- Kultur- och fritidsnämnden 2006-06-20, § 67
- Ledningskontoret 2006-12-07
- Medborgarförslag 2006-05-12
- Kultur- och fritidsnämnden 2006-12-12, § 133
- Ledningskontoret 2006-12-14
- Medborgarförslag 2006-10-06 (ink 2006-12-07)
- Arbetsutskottet 2007-01-16, § 7
Tre medborgarförslag har väckts om äventyrsbad motsvarande. I ett av förslagen anvisas en plats.

Med anledning av kultur- och fritidsnämndens äskanden om medel för projekte­ring av kulturhus för scenisk konst, utomhusarena och äventyrsbad i Visby uttalande arbetsutskottet vid beredningen av strategisk plan 2007 följande:

Att dessa projekt, enligt arbetsutskottets bedömning, inte kan förverkligas med kommunala medel under planperioden utesluter inte att ett nytt badhus kan byggas av externa finansiärer.” (§ 151/2006).

 • Gunnar Bergfasth har föreslagit att ett badhus – Wisborgsbadet – ska uppföras på området Färjeleden – Toftavägen ( i närheten av Oscarsstenen). Badhuset skulle ägnas nöjes- och rekreationsbad och innehålla en stor tävlings­bassäng. Tanken är att badet skulle ligga i ett område som, enligt förslagsställaren, har förutsättningar att utvecklas till ett rekreationsområde.

  Kultur- och fritidsnämnden framhåller att ett nytt bad, som kan ersätta Solberga­badet, har mycket hög prioritet. Arbetet har inletts bl.a. gäller det finansieringen. Det är dock för tidigt att låsa sig för en bestämd plats. Ledningskontoret hänvisar till arbetsutskottets uttalande under budgetberedningen och anser, med hänvisning till att behovet av badhus är uppmärksammat, att medborgarförslaget därmed kan anses besvarat.

 • Mats Jonsson anser att det är dags att aktualisera frågan om ett nytt badhus eller äventyrsbad i Visby till gagn för såväl de boende på Gotland som besöks­näringen.

  Kultur- och fritidsnämnden hänvisar till sitt budgetäskande och föreslår att för­slaget därmed anses besvarat. Ledningskontoret konstaterar att frågan om ett nytt bad Visby är uppmärksammad. Därmed och med hänvisning till arbetsutskottets beslut föreslås medborgar­förslaget besvarat.

  · I medborgarförslag har Emma Lickhammer och Albin Söderberg framfört sin upp­fattning att det borde finnas ett äventyrsbad på Gotland, eftersom det kombinerar nyttan - motionen, med nöje.

  Med hänvisning till de två likartade medborgarförslag har detta inte remitterats och föreslås besvarat med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens yttranden och ledningskontorets utlåtande i de två övriga medborgarförslagen.

  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • Medborgarförslagen anses besvarade med kultur- och fritidsnämndens yttranden och ledningskontorets utlåtanden.
 • Register