§ 38 Medborgarförslag. Åtgärder mot elektromagnetisk strålning

Utskrivet från: http://gotland.se/29982
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 38
Medborgarförslag. Åtgärder mot elektromagnetisk strålning

AU § 39
KS2006/0428-96
- Medborgarförslag 2006-09-01
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2006-11-01, § 181
- Byggnadsnämnden, arbetsutskottet, 2006-11-15, § 505
- Ledningskontoret 2006-12-13
- Arbetsutskottet 2007-01-16, § 8
Helena Björkholm har i medborgarförslag föreslagit bl.a. att Gotlands kommun ska utarbeta en policy avs. elektromagnetisk strålning för att tillgodose miljö­handi­kappades behov.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har överlämnat redogörelse för kunskapsläget och inhämtade uppgifter från Socialstyrelsen och Strålskyddsinstitutet och konsta­terar att det inte föreligger något allmänt behov av att sanera bostäder mot elektro­magnetiska fält eller för att utestänga radiostrålning. Lågstrålande zoner finns inte utomhus och går inte heller att anordna, utan att nödvändiga samhälls­funktioner äventyras. Byggnadsnämnden har bl.a. föreslagit att frågan om en lågstrålande zon ska behand­las i översiktsplanearbetet för Gotland.

Ledningskontorets slutsats från inhämtade yttranden är att det - med dagens kunskap om effekter på människa från elektromagnetiska fält och strålning från fasta antenner för mobil kommunikation - inte föreligger något allmänt behov av att elsanera bostäder och att utestänga radiostrålning från kommunikation, TV, mobiltelefoni m.m. Medborgarförslaget föreslås avstyrkas. Arbetsutskottet har föres­lagit att möjligheterna att inrätta lågstrålande zoner ska undersökas i översiktsplanearbetet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Möjligheterna att inrätta lågstrålande zoner ska undersökas i pågående översiktsplane­arbete.

    Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till miljö- och hälso­skydds­nämndens yttrande och ledningskontorets utlåtande, samt kommunstyrelsens beslut om att i pågående översiktsplanering undersöka möjligheten att inrätta s.k. strålningsfria eller lågstrålande zoner.
  • Register