§ 39 Medborgarförslag. Boulebana i Tallunden

Utskrivet från: http://gotland.se/29981
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 39
Medborgarförslag. Boulebana i Tallunden

AU § 41
KS2006/0539-71
- Medborgarförslag ink. 2006-11-23
- Tekniska nämnden 2007-01-24, § 19
- Ledningskontoret 2007-02-05
Börje Sjöström har i medborgarförslag föreslagit att en boulebana ska anläggas i Tallunden.

Tekniska nämnden anser att en förening måste åta sig att anlägga och driva boule-banan och är positiv till att diskutera upplåtelse av mark för ändamålet med en bildad förening.

Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat med tekniska nämndens beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget anses besvarat med tekniska nämndens beslut.
  • Register