§ 41 Biblioteksplan 2007-2010

Utskrivet från: http://gotland.se/29979
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 41
Biblioteksplan 2007-2010

AU § 43
KS2006/0606-78
- Kultur- och fritidsnämnden 2006-12-12, § 125
Kultur- och fritidsnämnden har framlagt förslag till biblioteksplan för innevarande mandatperiod 2007-2010 och begärt att kommunfullmäktige ska anta den.

Anm: Bakgrunden är den skyldighet att anta planer för biblioteksverksamheterna som infördes i bibliotekslagen (1995:1596) för ett par år sedan. Samtidigt infördes en skyldighet för aktörerna på bibliotekssidan att samverka. Det skulle gagna tillgänglig­heten och ett effektivt utnyttjande av resurserna. Förslaget framfördes i en departements­promemoria (Ds 2003:66) som konstaterade att tiderna förändrats: När lagen stiftades, var det angeläget att slå vakt om avgiftsfria boklån. Den senare utvecklingen – bl.a. nya digitala verktyg och metoder och nya biblioteksanvändares krav och behov – hade visat på behovet av ökad samverkan, såväl inom och mellan biblioteksväsendet som mellan detta och andra delar av samhället. En fortsatt utveckling mot ökad samverkan fick stöd i lag genom de nya bestämmelserna om samverkan och om biblioteksplaner.

I planen förtecknas både nuvarande bibliotek och bibliotekstyper - och eventuellt fram­tida, förvaltningsbiblioteket på Visborgs slätt. Planen hänvisar till s.k. styrdokument, utan att dock närmare gå in på dessas innehåll och krav för biblioteken. I planen prioriteras Barn- och ungdomsverksamhet, Informationskompetens och Social biblioteks­verksamhet och tillgänglighet ( besökare i behov av särskilt stöd, närmast dem med funktions­hinder ). Planen är funktions- och uppgiftsorienterad men saknar definierade mål. Strategier föreslås för de tre prioriterade områdena, liksom för resurserna personal, medier, lokaler, samt organisation, uppföljning och samverkan. Handlingsplaner ska utarbetas på en rad områden, bl.a. för samarbetet med arkiv, museer ( anm: ABM: Arkiv, Bibliotek, Museer ) och andra kulturinstitu­tioner, samt föreningsliv. Tillsammans med socialtjänsten ska en plan utarbetas för biblio­teks­servicen till äldre och funktions­hindrade. Skyldigheten att samverka för att nå nya grupper och höja medborgarnas intresse för samhällsfrågor framhålls liksom professionens nätverksarbete. Bibliotekens roll för besöksnäringen ska klargöras.

Kommunstyrelsen noterar att det i planen, under avsnittet ”Lokaler” (sid. 10) som strategi anges, att biblioteken ska ”praktiskt arbeta för att biblioteken ska vara tillgängliga för funktionshindrade 2010”, varför strategin om tillgänglighetsplaner i avsnittet ”Social biblioteksverksamhet och tillgänglighet” (sid. 8) får anses innefatta också skolbiblioteken.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Förslaget till biblioteksplan antas.
  • Register