§ 42 Direktiv för hantering av arkiv

Utskrivet från: http://gotland.se/29978
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 42
Direktiv för hantering av arkiv

AU § 44
KS2006/0504-00
- Konsult- och servicekontoret 2006-10-25
Konsult- och servicekontoret har föreslagit att av kommunarkivarien utarbetade direktiv, vari ansvar för och bestämmelser om hantering av arkiv i Gotlands kommun beskriv, ska antas. Med utgångspunkt i dessa föreslås kommunstyrelsen – arkivmyndigheten – uppmana nämnderna att förbereda sina arkiv för över­lämnande till kommunarkivet (som 2008 flyttar till Arkivcentrum) och därför se över rutiner och avsätta resurser för det arbetet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Förslaget till direktiv för hantering av arkiv antas.

  • Nämnderna och förvaltningarna uppmanas att se över sina rutiner inom området och att avsätta resurser för att förbereda sina arkiv för överlämnande till kommunarkivet från 2008.

  • Ledningskontoret får i uppdrag att utreda frågan om resursbehov m.m. för hantering av handlingar i digital form.
  • Register