§ 43 Omdisponering av medel för ”sjuksköterskeinsatser” seniorboenden

Utskrivet från: http://gotland.se/29977
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 43
Omdisponering av medel för ”sjuksköterskeinsatser” seniorboenden

AU § 45
KS2006/0519-04
- Social- och omsorgsnämnden 2006-10-25, § 97
- Ledningskontoret 2007-01-31
Social- och omsorgsnämnden har beslutat ”överföra ansvaret” för hälso- och sjuk­vård till personer som bor i s.k. seniorboende till hälso- och sjukvårds­nämnden. Därför har social- och omsorgsnämnden nu begärt att drygt 2,9 mnkr ska överföras från dess budget till hälso- och sjukvårdsnämndens. Beloppet avser personal­kostnader (sex tjänster som sjuksköterska) och med dem förbundna kostnader.

Bakgrunden är omvandlingen av några enheter inom särskilt boende till seniorboende med anvisningsrätt. De berörda särskilda boendena – med sammanlagt 350 lägenheter - var: (i Visby): Gråbo servicehus, Åkermanska, Bogegatan, Tjelvargränd 6,8 och 10, (i Hemse): Hagagatan och Kråkan, (i Slite): Kilåkern och (i Klintehamn): Vallemo.

Ledningskontoret tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Från social- och omsorgsnämnden överförs 2 937 000 kr till hälso- och sjukvårdsnämnden.
  • Register