§ 45 Bidrag för projektplan lokalisering av speedwaybana

Utskrivet från: http://gotland.se/29975
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 45
Bidrag för projektplan lokalisering av speedwaybana

AU § 47
KS2006/0412-26
- Bysarna Speedway ink 2007-01-30
- Ledningskontoret 2007-02-08
I avvaktan på att byggandet av bostäder på Galgberget kom igång tecknade tekniska nämnden ett nyttjanderättsavtal med Speedwayklubben avseende speedwaybanan som gällde t.o.m. utgången av 2006. Enligt avtalet förklarade sig kommunen beredd att pröva en förlängning under två förutsättningar: att kommunen bedömde det inte vara aktuellt att påbörja bostadsbyggande under 2007 och att klubben hade satt igång arbetet med en ny bana. Villkoren har inte uppfyllts och klubbens senare framförda önskemål om att inte behöva flytta kunde inte beviljas. Kommunen och klubben träffade i slutet av förra året en överenskommelse som innebär uppskov med avflyttningen till 30 september 2007 utan möjlighet till ytterligare uppskov. Bysarna skulle också före utgången av januari 2007 presentera en plan för hur klubben planerade för en ny speedwaybana och de frågor som sammanhängde med den. Om så ansågs erforderligt kunde ekonomiskt stöd begäras.

Bysarna Speedway har nu presenterat planen för att bl.a. utreda lämpliga platser och finansiering av framtida verksamhet och angivit kostnaden för att genomföra den till 120 000 kr. Resultatet kommer att presenteras i början av april 2007.

Ledningskontoret tillstyrker ekonomiskt stöd och har kommenterat planen och de resultat som ska redovisas.

Arbetsutskottet har, med hänvisning till ärendets brådskande art, fattat följande beslut på kommunstyrelsens vägnar:

  • Kommunen avstår från att ingå i föreslagna arbetsgrupper, men anser att arbetet i övrigt kan bedrivas enligt redovisad projektplan.

  • I den sammanställda redovisning som skall ske till kommunen, skall, förutom förslag till lokalisering av ny bana, även finnas bl.a. kostnads- och finansie­ringsplan för anläggande av ny bana.

  • Kommunen är beredd att, sedan nedlagda kostnader i projektet redovisats, stödja projektets genomförande ekonomiskt med högst 100 000 kr. Kostnaden ska belasta ledningskontorets anslag för projekt.

    Kommunstyrelsens beslut

  • Den vidtagna åtgärden godkänns.
  • Register