§ 48 Fördelning (budget) regionalt utvecklingsanslag 2007

Utskrivet från: http://gotland.se/29972
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 48
Fördelning (budget) regionalt utvecklingsanslag 2007

AU § 50
KS 2007/0038-14
- Regleringsbrev NUTEK 2007-01-11
- Ledningskontoret 2007-01-30
För år 2007 har regeringen tilldelat Gotlands kommun 23 370 000 kr ur anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Medlen disponeras enligt anvisningar i regleringsbrev. Ledningskontoret har framlagt förslag till fördelning av medlen 2007:

Arbetsutskottet har med anledning av ändrade förutsättningar föreslagit att beloppet för stöd till företag ska ökas med 870 000 kr och med­finansiering av EU-projekt minskas med motsvarande belopp. Förslaget skulle därmed vara:

Stöd till företag 5 870 tkr (2006: 4,8 mnkr senare ändrat till 5,8)

Regionala projekt 2 500 tkr (2006: 2,1 mnkr senare ändrat till 1,1)

Medfinansiering av EU-projekt 15 000 tkr (2006: 14,4 mnkr)

Kommunstyrelsens beslut

  • Den föreslagna fördelningen fastställs.
  • Register