§ 49 Användning av omställningsmedel

Utskrivet från: http://gotland.se/29971
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 49
Användning av omställningsmedel

AU § 51
KS 2005/0344-14
- Ledningskontoret 2006-12-11
Kommunstyrelsen ska till regeringen redovisa användningen av kvarvarande 20 mnkr av de anslag om totalt 50 mnkr som ställts till Gotlands kommuns förfogande med anledning av försvarsomställningen – de s.k. omställningsmedlen. Ledningskontoret föreslår att de fördelas på fyra områden utan att kommun­styrelsen nu tar ställning till de enskilda projekten. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.

Bad och turism, 4 mnkr , avser upprustning av anordningar vid stränder (bryggor, lekanordningar o. dyl.), 1,5 mnkr, och stöd till företagare för anläggande av pooler, 2,5 mnkr.

Destinationsutveckling, 8 mnkr , marknadsföring av Gotland utomlands.

Varumärke för Gotland, 1,4 mnkr , projekt för utarbetande, förvaltning och fortsatt drift av varumärket Gotland.

Världsarvet, 6,4 mnkr avsedd för upprustning och förnyelse av gator och torg i stadskärnan – skyltning, åtgärder för förbättrad tillgänglighet, 5,4 mnkr, och bidrag till upprustning av S:t Nicolai ruin, 1 mnkr.

Jäv : Sonia Landin (s) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Yrkande :

  • Brittis Benzler (v) yrkade att ytterligare 2 mnkr skulle avsättas för insatser inom Bad och turism och insatser inom Världsarvet minskas med motsvarande belopp.

    Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Brittis Benzlers yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.

    Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontorets förslag till användning av återstående omställningsmedel fastställs.
  • Register