§ 50 Ansökan om omställningsmedel. Destinationsutveckling

Utskrivet från: http://gotland.se/29970
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 50
Ansökan om omställningsmedel. Destinationsutveckling

AU § 52
KS2007/0029-14
- Ledningskontoret 2007-02-01
Gotlands Turistförening har ansökt om 8 750 000 kr ur de s.k. omställnings­medlen för ett projekt, ”Destinationsutveckling och nya internationella målgrupper”, som ska drivas under tre år, t.o.m. utgången av 2009. Syftet är att marknadsföra Gotland som resmål året runt genom att paketera, marknadsföra och sälja gotländsk turism till nya målgrupper och på nya marknader. Projektet ska också samordna vissa gjorda och pågående utvecklingsinsatser. 450 000 kr har redan beviljats för ett projekt ”Interna­tionalisering turism”, som nu kommer att inlemmas i det nu aktuella projektet.

Ledningskontoret tillstyrker framställningen. För att kunna finansiera projektet förutsätts 100 000 kr beviljas som regionala utvecklingsmedel (delegationsbeslut). Eftersom dispositionen av omställningsmedlen upphör vid utgången av 2008 förutsätter ett bifall att regeringen medger förlängd disposition.

Kommunstyrelsens beslut

  • Regionala utvecklingsenheten får i uppdrag att utarbeta ansökan till Närings­departementet om förlängd dispositionstid av omställnings­medlen till 31 december 2009, med slutredovisning 2010-04-30.

  • Projektet ”Destinationsutveckling och nya internationella målgrupper” beviljas stöd med högst 8 200 000 kronor ur anslag 33:6, Insatser med anledning av försvarsomställningen.

  • Beslutet avser perioden 1 december 2006 – 31 december 2009, under förut­sättning att Gotlands kommun beviljas förlängd tid för disposition av omställningsmedlen.

  • Ekonomisk slutredovisning och skriftlig slutrapport med utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 28 februari 2010. Regionala utvecklingsenheten informerar sökanden om övriga villkor för stödet.

    Det antecknas att beslut om kompletterande finansiering ur anslaget 33:1, Allmänna regionala utvecklingsmedel, fattas med stöd av delegation.

  • Register