§ 51 Åtgärder enligt handlingsplanen ”Smidiga Gotland”

Utskrivet från: http://gotland.se/29969
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 51
Åtgärder enligt handlingsplanen ”Smidiga Gotland”

AU § 53
KS 2007/0034 och 003514
- Ledningskontoret 2007-02-01
Kommunstyrelsen antog i mars 2006 (§ 96 ) en handlingsplan med (14) åtgärder, som skulle förstärka innebörden i begreppet ”Smidiga Gotland”. Åtgärder specifi­cerades bl.a. med syfte att Förbättra kommunikation och information och för att Förbättra bemötandet av företag.

Ledningskontoret föreslår nu att medel anslås för att genomföra dels en informa­tionskampanj om arbetet med smidiga Gotland ( Åtgärd nr 7 ), dels utbildning i kund­hantering – d.v.s. bemötande av företagare. ( Åtgärd nr 11 ). Kontoret föreslår att 125 000 kr respektive 100 000 kr anslås ur anslaget 6003 Näringsliv. Båda projekten avses också finansieras med regionala utvecklingsmedel.

I anslutning till behandlingen av ärendet informerade regiondirektör Bo Dahllöf om bakgrunden till och innehållet i pågående arbete för att stärka relationerna till och samarbetet med näringslivet. Näringslivschef Carl Löwenberg informerade om handlingsplanen ”Smidiga Gotland” och planerad informationskampanj ”Raka spåret till ett smidigare Gotland”.

Kommunstyrelsens beslut

  • Framställningarna bifalls. Kostnaderna för de två projekten, högst 125 000 respektive 100 000 kr, ska belasta anslaget för Näringsliv (6003).
  • Register