§ 52 Anordnande av företagardag 2007

Utskrivet från: http://gotland.se/29968
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 52
Anordnande av företagardag 2007

AU § 54
KS 2007/0036-14
- Ledningskontoret 2007-02-01
Ledningskontoret föreslår att 150 000 kr ska anslås för att kommunen ska med­verka i anordnandet av en Företagardag även 2007. Medel föreslås anvisas ur anslaget 6003 Näringsliv.

Kommunstyrelsens beslut

  • Förslaget bifalls. Kostnaderna, högst 150 000 kr, ska belasta anslaget för Näringsliv (6003).
  • Register