§ 54 Bekämpning av tallprocessionsspinnare (TPS); rapport

Utskrivet från: http://gotland.se/29966
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 54
Bekämpning av tallprocessionsspinnare (TPS); rapport

AU § 56
KS2006/0080-44
- (Kommunstyrelsen 2006-04-20, § 135)
- Jan Larsson m.fl. 2006-06-28
- Ledningskontoret 2007-01-18
Den arbetsgrupp på Sudret som lett arbetet har lämnat rapport över resultatet av den provbesprutning mot tallprocessionsspinnaren (TPS) för vilken kommun­styrelsen beviljat bidrag (100 000 kr). En av gruppens slutsatser är att, om en bekämpning – d.v.s. inte utrotning – ska vara möjlig 2008, måste den genomföras av myndigheterna och förberedas noggrant.

Ledningskontoret konstaterar att provbesprutningen inte klart styrkt om behand­ling med Bt-preparat är den långsiktigt bästa lösningen. Ledningskontoret har bidragit med 50 000 kr till ett forskningsprojekt under 2007 och föreslår att resultatet av detta avvaktas innan fortsatta åtgärder beslutas. Rapporten föreslås läggas till handlingarna och besvaras i enlighet med ett upprättat förslag.

Kommunstyrelsens beslut

  • Med avgivande av svar enligt upprättat förslag läggs rapporten till handlingarna.
  • Register