§ 56 Tillämpning riktlinjer för serveringstillstånd

Utskrivet från: http://gotland.se/29964
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 56
Tillämpning riktlinjer för serveringstillstånd

KS 2007/0060-10
- Lars Thomsson 2007-02-14
Kommunens, av kommunfullmäktige fastställda, riktlinjer för serveringstillstånd, senast ändrade 2001, medger serveringstid fram till senast kl. 02.00 under vissa förutsättningar. I december 2003 (§ 305) ställde sig kommunstyrelsen bakom inriktningen i ett program, det s.k. 10-punktsprogrammet, som syftade till att öka ordningen i Visby sommaren 2004. En av åtgärderna var att, i alkohol­ärenden, tillämpa en restriktiv tillämpning vid bedömningen av serveringstid efter kl. 01.00.

Kommunalrådet Lars Thomsson, till vilken kommunstyrelsen delegerat beslutan­derätten i ärenden enligt alkohollagen, har föreslagit att följande ska gälla vid bedömning av enskilda ansökningar om serverings­tillstånd fram till kl 02.00:

1. Efter individuell prövning kan tidsbegränsat serveringstillstånd till kl. 02.00 beviljas under ett år, ”prövoår”. Villkoret för detta tidsbegränsade tillstånd är att all serverings­personal ska genomgå utbildningen ”Ansvarsfull alkohol­servering”.

2. Om prövotiden löper utan problem, kan stadigvarande tillstånd till servering fram till kl. 02.00 beviljas. Hinder mot att bevilja stadigvarande tillstånd till kl. 02.00 kan vara:

* Dokumenterade ordningsproblem via rapporter från polisen, Ungdomsgruppen m.fl.

* Dokumenterade ljudstörningar via mätningar av miljö- och hälsoskydds­kontoret.

* Villkoret, att personalen ska ha genomgått den under punkt 1 nämnda utbildningen, har inte uppfyllts.

* Varning enligt alkohollagen, efter en prövning i varje enskilt fall.

Lars Thomsson redogjorde för ärendet och inhämtade synpunkter.

Yrkande :

  • Brittis Benzler (v) yrkade att policyn om restriktiv tillämpning inte skulle ändras.

    Ordföranden ställde proposition på Lars Thomssons förslag och Brittis Benzlers yrkande och förklarade sig anse att Lars Thomssons förslag vunnit majoritet.

    Kommunstyrelsens beslut

  • Förslaget bifalls.
  • Register