§ 58 Information

Utskrivet från: http://gotland.se/29962
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 58
Information

Till handlingarna lades information enligt bifogad förteckning.

Kommunstyrelsens ordförande informerade om att ett sammanträffande ägt rum med företrädare för Näringsdepartementet om Gotlandstillägget.

Register