2007-02-22, §§ 19-59

Utskrivet från: http://gotland.se/29958
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2007-02-22

Register

Regionstyrelsen 2007-02-22
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.40
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c), ordförande
Lena Celion (m), 1:e vice ordförande
Björn Jansson (s), 2:e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Håkan Onsjö (m)
Mats-Ola Rödén (fp)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hanna Nyman (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Kjell Skalberg (c), tjg ersättare
Övriga närvarande
Rut Smeds (kd)
Jenny Guteäng (m)
Yngve Andersson (kd)
Bror Lindahl (fp)
Eric Martell (s)
Conny Kristensen-Gahnström (s)
Tommy Gardell (s)
Roland Norbäck (v)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Ann Egefalk, stadssekreterare tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2007-02-28
Datum för anslags nedtagande: 2007-03-23