Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Därför källsortera - Många miljövinster

Det är bra att källsortera – det ger många miljövinster!  

  • Vi tar hand om och återvinner både rest- och matavfall på Gotland! 

  • Det sorterade restavfallet blir ett bränsle som används  av Cementa i Slite vid cementtillverkningen. Det biologiskt nedbrytbara såsom matavfall, hushållspapper m.m. rötas och blir till biogas och biogödsel som används på Gotland.  

  • Källsorteringen av matavfall innebär att avfallet kan återvinnas på Gotland. Transporterna av avfall blir färre.

  • Alla hushåll på Gotland, bofasta som sommargäster, har möjlighet att källsortera sitt matavfall. Vi bidrar på så sätt till att uppnå det nationella miljömålet om biologisk behandling av matavfall. 

  • Många kommuner källsorterar. De flesta av landets kommuner erbjuder hushållen och andra att separat samla in sitt matavfall för central behandling genom kompostering eller rötning.

Kunden kan direkt påverka den viktbaserade delen av avgiften genom sin källsortering.

  • Det stimulerar till bättre källsortering av tidningar och förpackningar av papper, glas, plast och metall som kan materialåtervinnas. 

  • Det stimulerar till mer miljöriktiga konsumtionsvanor. 

  • Möjlighet finns även att kompostera själv. 

  • Det ger ett mer rättvist system, det vill säga man betalar efter sopmängder/förbrukning. Fasta kostnader delas av alla.