§ 5 Revisionsskrivelse. Granskning av delårsrapport 2:2006

Utskrivet från: http://gotland.se/29229
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-01-25

KS § 5
Revisionsskrivelse. Granskning av delårsrapport 2:2006

AU § 4
KS2006/0492-00
- Revisionsskrivelse 2006-10-19
- Ledningskontoret 2006-12-01
Enligt kommunallagen (8 kap 20a §) ska fullmäktige behandla minst en delårsrapport som ska ha upprättas i enlighet med bestämmelserna i lagen ( 1997:614 ) om kommunal redovisning. Enligt den senare lagen ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Upplysningar ska lämnas om 1. sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller ställning och 2. sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut. Om det inte finns särskilda hinder ska det i anslutning till uppgifter enligt 2 § även lämnas motsvarande uppgifter för samma rapportperiod under det närmast föregående räkenskapsåret. Revisorerna ska bedöma om resultatet i den delårsrapport som full­mäktige ska behandla och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas delårsrapporten och årsbokslutet.

Kommunens revisorer har granskat årets andra delårsrapport som omfattade perioden januari – augusti. I allt väsentligt anses rapporten ge en rättvisande bild av ekonomiskt resultat och ekonomisk ställning. Rutinerna med att upprätta rapporten anses behöva förbättras när det bl.a. gäller specifikationer till balans­räkningen och periodisering av kostnader och intäkter. Till nästa år bör delårs­rapporten kompletteras med finansieringsanalys och aktuell investerings­redo­visning, gärna också med väsentliga nyckeltal med utgångspunkt i styrkortet. Jämförelserna med föregående år bör omfatta aktuell period – inte, som i årets delårsrapport - årsredovisningen. Den, enligt revisorerna, sparsamma informa­tionen om de kommunala företagens delårsrapporter borde kunna utvecklas. Sammanfattningsvis bedöms dock Gotlands kommun ha goda förutsättningar att upprätthålla en god ekonomisk hushållning och att uppfylla balanskravet för 2006.

Ledningskontoret kommenterar några av synpunkterna: Finansierings­analys är inte obligatorisk och anses ha begränsat informationsvärde. Noterade differenser förklaras av feltolkade specifikationer. Revisorernas synpunkter kommer att ligga till grund för förbättring och utveckling av delårsrapporteringen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontorets utlåtande översänds som svar till revisorerna.