§ 6 Motion. Kulturhuvudstad 2014

Utskrivet från: http://gotland.se/29228
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-01-25

KS § 6
Motion. Kulturhuvudstad 2014

AU § 5
KS2006/0401-10
- Motion 2006-08-21
- Kultur- och fritidsnämnden 2006-11-07, § 114
- Ledningskontoret 2006-12-07
Inger Harlevi (m) har i motion föreslagit att Gotlands kommun ska ansöka om att EU:s kulturhuvudstadsevenemang 2014, som enligt upprättad turordning ska för­läggas till Lettland och Sverige, ska förläggas till Gotland. Hon redogör för regler­na och en föreslagen förändring, som innebär att varje medlemsland ska arrangera en tävling mellan intresserade städer i det egna landet minst sex år innan det är landets tur att vara värd.

Kultur- och fritidsnämnden redogör översiktligt för vad ett dylikt åtagande skulle innebära och föreslår att frågan utreds med syftet att Visby ska kandidera till Europas Kulturhuvudstad 2014 och att en projektorganisation då inrättas.

Ledningskontoret delar kultur- och fritidsnämndens uppfattning att en kandidatur skulle förstärka Gotlands ställning som kulturmötesplats; det bekräftas bl.a. av storleken på de ekonomiska satsningar som t.ex. Lunds och Umeå kommuner gjort för att bli kulturhuvudstad 2014. Ytterligare underlag krävs dock inför ett ställnings­tagande och ledningskontoret föreslår att motionen återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för utredning i samverkan med andra intressenter.

Anm : Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har beslutat om vilka regler som ska gälla för evenemanget. Senast 2008 arrangerar Sverige en öppen inbjudan då intres­serade städer får ansöka om att bli utsedda till kulturhuvudstad 2014. Ansöknings­tiden kommer att vara tio månader. I ansökan ska staden presentera ett kulturprogram med europeisk dimen­sion som i huvudsak bygger på kulturellt samarbete och som stämmer överens med Sveriges kulturpolitik. En jury, vars ledamöter nomineras av europiska institutioner och Sverige och utses av Sverige, gör ett urval. Städer som förts upp på slutlistan ska sedan, under nio månader, utarbeta en slutgiltig ansökan till juryn. Senast 2010 ska Sverige nominera en stad. EU:s råd utser staden officiellt till europeisk kultur­huvudstad.

Kommunstyrelsens beslut

  • För att få underlag för ett ställningstagande återremitteras motionen till kultur- och fritidsnämnden för kompletterande utredning i samverkan med andra intressenter.