§ 7 Medborgarförslag. Ny stadsdel i gammal stil

Utskrivet från: http://gotland.se/29227
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-01-25

KS § 7
Medborgarförslag. Ny stadsdel i gammal stil

AU § 6
KS2005/0286-10
- Medborgarförslag 2005-06-01
- Ledningskontoret 2006-12-15
Per Edman har i medborgarförslag föreslagit att idén att skapa en ny ”innerstad” på P18:s mark ska utredas. Förebilden är området Jakriborg i Hjärup i Skåne; ett nybyggt område i Staffanstorps kommun (300 lägenheter i flerfamiljshus) där husen anknyter till ”hansastil”.

Ledningskontoret föreslår att förslaget överlämnas till pågående utredning om framtida markanvändning vid Visborgsslätt, eftersom det är för tidigt att nu ta ställning till om det föreslagna området är lämpligt för en dylik bebyggelse. Kommunen kan skapa förutsättningar för ett dylikt projekt i pågående plan­läggning men det måste förverkligas av en exploatör eller byggherre.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Förslaget överlämnas till pågående arbete med utredning om framtida markanvändning vid Visborgs slätt.