§ 8 Medborgarförslag. Vägräcke mellan Vibble och Västerhejde skola

Utskrivet från: http://gotland.se/29226
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-01-25

KS § 8
Medborgarförslag. Vägräcke mellan Vibble och Västerhejde skola

AU § 9
KS2006/0455-31
- Medborgarförslag 2006-09-26
- Tekniska nämnden 2006-11-29, § 267
- Ledningskontoret 2006-12-11
Petra Hjalmarsson har i medborgarförslag föreslagit att ett vägräcke ska sättas upp vid cykelbanan mellan Vibble och Västerhejde skola.

Tekniska nämnden konstaterar att Vägverket är ansvarig väghållare. Förslaget avstyrks därför. Ledningskontoret föreslår att förslagsställaren informeras om rätt instans för frågan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget överlämnas till Vägverket.