§ 9 Medborgarförslag. Officiell flagga för regionen Gotland

Utskrivet från: http://gotland.se/29225
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-01-25

KS § 9
Medborgarförslag. Officiell flagga för regionen Gotland

AU § 10
KS2006/0463-10
- Medborgarförslag 2006-09-30
- Ledningskontoret 2006-11-24
Tore Gannholm har i medborgarförslag föreslagit att region Gotland som officiell flagga ska anta ”den gutniska flaggan med de uråldriga symbolerna”. Syftet är att få Gotland uppmärksammat i EU och ge regionen en egen identitet.

Ledningskontoret föreslår att förslaget ska avstyrkas. Marknadsföringsvinsterna av en ny flagga antas inte uppväga kostnaderna för att praktiskt genomföra en nyordning. Nuvarande flagga bygger på det s.k. Landsens sigill – den gotländska landsbygdens sigill. Kontoret framhåller att Gotlands län har en annorlunda flagga och att Gotlands kommun bara kan fatta beslut om sin.

Anm: Gotlands landskapsvapen är en ”I blått fält stående vädur av silver med beväring av guld, bärande på en korsprydd stång av guld ett rött banér med bård och fem flikar av guld”. När den fastställdes 1936 kände man inte till den bild från 1562 som visar att vapenskölden varit röd, vilket Gotlands kommun också har som fältfärg i flaggan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget avslås.