§ 10 Medborgarförslag. Belysning vid Snäckgärdsvägen till Flundreviken

Utskrivet från: http://gotland.se/29224
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-01-25

KS § 10
Medborgarförslag. Belysning vid Snäckgärdsvägen till Flundreviken

AU § 11
KS2006/0482-31
- Medborgarförslag 2006-10-12
- Tekniska nämnden 2006-11-29, § 270
- Ledningskontoret 2006-12-08
Margareta Palmedal föreslår i medborgarförslag att belysning ska sättas upp längs Snäckgärdsvägen för att öka tryggheten och för att underlätta promenader till Snäck under den mörka årstiden.

Tekniska nämnden konstaterar att de nya bostäderna vid Talludden och Snäck har aktualiserat belysning av gång- och cykelvägen längs stranden och att frågan kommer att prövas i kommande budgetarbete. Förslaget tillstyrks på så sätt att frågan kommer att prövas i kommande budgetarbete.

Ledningskontoret föreslår att förslaget ska anses besvarat med hänvisning till den avsedda prövningen i tekniska nämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att frågan kommer att prövas av tekniska nämnden i kommande budgetarbete.