§ 11 Taxa för livsmedelskontroll

Utskrivet från: http://gotland.se/29223
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-01-25

KS § 11
Taxa för livsmedelskontroll

AU § 12'KS2007/0005-40
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2006-12-06, § 197
- Ledningskontoret 2007-01-15
Fr.o.m. 1 december 2006 gäller nya bestämmelser för avgifter för statens och kommuner­nas kostnader för kontroll, prövning och registrering av livsmedel ( förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel ). Kommunerna är skyldiga att ta ut avgift och bestäm­mer själva avgifternas storlek; tidigare Livsmedelsverket. Kostnaden för kontrollen ska finansieras fullt ut via avgifter. Den offentliga kontrollen ska täckas av en årlig avgift, base­rad på hur stor risk verksamheten innebär. Genom att analysera riskerna kan tidsåt­gång­en för kontroll beräknas. Kommun är också skyldig att ta ut avgift för att täcka kostna­derna för dess prövning av ansökan om godkännande av en anlägg­ning för att driva livsmedels­verksamhet eller anmälan om registrering.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har framlagt förslag till ny taxa för kommunal livs­medels­kontroll som bygger på av kommunförbundet utarbetat underlag ( 2006-10-13 ). Den s.k. tim­taxan, avgift per timme, som nämnden föreslår uppgår till 589 kr och ska i fort­sätt­ningen fastställas av miljö- och hälsoskyddsnämnden med ledning av förändringar i konsu­ment­prisindex. Årlig kontrollavgift beräknas genom att multiplicera timtaxan – timpriset – med kontrolltiden, som i sin tur bestäms av en riskklassificering av anlägg­ningen. Livs­medels­verkets vägledning för riskklassificering ska tillämpas. Taxan upptar också bestäm­melser om avgift för prövning respektive registrering av anläggning för livsmedelsverk­samhet.

Anm : Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillämpar ett enhetligt timpris – timtaxa – för all tillsyn. 2006 uppgick den till 581 kr.

Ledningskontoret har, i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret, framlagt för­slag till taxa som bygger på det underlag som kommunförbundet senare ( 2006-12-09 ) utarbetat, efter det att regeringen utfärdat förordningen (2006:1166). Kontoret förutsätter att den föreslagna timavgiften är satt så, att lagens krav på kostnadstäckning efterlevs, och anser att effekterna ska följas upp och taxan vid behov korrigeras.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Ledningskontorets förslag till taxa för Gotlands kommuns offentliga kontroll av livsmedel antas.

  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall följa upp taxan och dess utfall och i förekommande fall föreslå förändringar. Rapporten skall lämnas till kommun­styrelsen inför höstens budgetavstämning.