§ 12 Ändring av hamntaxan

Utskrivet från: http://gotland.se/29222
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-01-25

KS § 12
Ändring av hamntaxan

AU § 13
KS2006/0608-55
- Tekniska nämnden 2006-12-20, § 307
- Ledningskontoret 2007-01-08
Tekniska nämnden har framlagt förslag till ändring av hamntaxan. Ändringen innebär dels höjning av avgiften för den avgift kryssningsfartyg erlägger när passagerare landsätts med barkass (från 20 kr) till 25 kr, dels införande av ny regel i avsnittet varutaxa (som punkt 2.2.11) som innebär att lastning eller lossning ”mellan gotländska hamnar” endast betalar en hamnavgift för ankommande och en för avgående.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget under förutsättning av regeringens godkännande . Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen ska tillstyrka tekniska nämndens förslag med den ändringen att avgiften för betor ska sättas till 3 kr per 1 000 kg, i stället för 5:90 kr. ( Avsnittet 2: Taxa för varor 12.12 ).

Yrkanden :

· Lars Thomsson (c) tillstyrkte arbetsutskottets förslag.

· Björn Jansson (s) yrkade att kommunstyrelsen skulle tillstyrka tekniska nämndens förslag.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Björn Janssons yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Björn Janssons yrkande. 8 ledamöter röstade ja: Lena Celion (m), Lars Thomsson (c), Eva Gahnström (c), Per-Olof Jacobsson (c), Gustaf Hoffstedt (m), Håkan Onsjö (m), Mats-Ola Rödén (fp) och ordföranden Eva Nypelius (c). 7 ledamöter röstade nej: Björn Jansson (s), Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Lilian Virgin (s), Hanna Nyman (s), Bo Björkman (s) och Brittis Benzler (v). Kommunstyrelsen hade således bifallit arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Tekniska nämndens förslag till ändring av hamntaxan bifalls med den ändringen att specialtariffen för betor – avsnitt 2 punkt 2.1 12.12 – ska sättas till 3 kr.

  • Ändringen av hamntaxan gäller fr.o.m. 1 mars 2007 under förutsättning av regeringens godkännande.