§ 13 Interregional strategi

Utskrivet från: http://gotland.se/29221
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-01-25

KS § 13
Interregional strategi

AU § 14
KS2006/0314-10
- (Arbetsutskottet 2006-06-08, § 189)
- Ledningskontoret 2006-12-13 och reviderat förslag 2007-01-17
Efter remissbehandling har ledningskontoret framlagt förslag till interregional strategi med mål och ansvarsfördelning för det arbetet. ”Interregional” betecknar här Gotlands kommuns samarbete med olika aktörer utanför Gotlands territoriella gränser. Strategin har avgränsats till att i huvudsak omfatta uppgifter som ligger inom kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamheter, vilket inte utesluter att kvalificerat internationellt arbete bedrivs inom nämnderna.

Målen för det interregionala arbetet föreslås vara att bidra till:

- att stärka Gotland som mötesplats (Gotland som mötesplats):

- ökad tillväxt och sysselsättning (Tillväxt och näringslivsutveckling)

- att skapa kontakter och förståelse över politiska och kulturella gränser. (Demokrati):

- att Gotlands intressen och förutsättningar förs fram i sammanhang där beslut kan påverkas till dess fördel. (Samverkan och lobbying):

- att utveckla de kommunala verksamheterna. (Kunskaps- och erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling)

- en förbättrad miljö i vårt närområde. (Miljö)

- ett kontinuerligt kulturutbyte. (Kultur)

När strategin är antagen kommer en handlingsplan att utarbetas för de konkreta åtgärder som ska vidtas under de närmaste två åren för att nå målen.

Förslagen omfattar också kriterier för val av samarbetspartners och projekt, samt vilka nätverk och partners som arbetet på kommunledningsnivå ska koncent­reras till: Sveriges Kommuner och Landsting, CPMR och dess Islands Commission och Baltic Sea Commission, B7, Regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan inom Sverige, CBSS, Nya Hansan, OWHC och vänorterna .

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Förslaget till interregional strategi antas.