2007-01-25, §§ 1-18

Utskrivet från: http://gotland.se/29213
Regionstyrelsen 2007-01-25
Plats:
Tekniska nämndens sammanträderum
Tid: 9.00-10.30
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c) , ordförande
Lena Celion (m), 1:e vice ordförande
Björn Jansson (s), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Håkan Onsjö (m)
Mats-Ola Rödén (fp)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hanna Nyman (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Övriga närvarande
Kjell Skalberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Arvid Mickelåker (c)
Rut Smeds (kd)
Jenny Guteäng (m)
Yngve Andersson (kd)
Bror Lindahl (fp)
Eric Martell (s)
Stefaan De Maecker (mp)
Conny Kristensen-Gahnström (s)
Tommy Gardell (s)
Roland Norbäck (v)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog , teknisk direktör §§ 1-3

Ann Egefalk, stadssekreterare tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2007-
Datum för anslags nedtagande: 2007-