BN § 206 VISBY MULLVADEN 41 M FL – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/28846
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 206
VISBY MULLVADEN 41 M FL – Detaljplan

Dnr 32003
Au§ 423
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
  1. Stadsarkitektkontoret ska samråda med förslag till detaljplan, daterat 2006-10-25.
ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

Ge Real Estate, ägare av Mullvaden 41, inkom 2003-06-18 med ansökan om detaljplane-läggning för att möjliggöra förädling av byggnader och markområden.

Planförhållanden m m

I den fördjupade översiktsplanen för A7-området, antagen av kommunfullmäktige 1996-02-12, bedöms Mullvaden 41 vara lämplig för kontor, publika verksamheter och bostäder. För Mullvaden 42 anges användningen kontor och för del av Artilleriet 1:38 anges pågående markanvändning.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Kommunfullmäktige gav 2003-04-28, Kf § 96, byggnadsnämnden i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för att förbättra trafiksituationen på gamla A7-området, vilket innebär att även Mullvaden 42 och del av Artilleriet 1:38 tillsammans med Mullvaden 41 bör ingå i detaljplanen.

Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2003-09-24, § 214 med beslut om planuppdrag och tecknande av plankostnadsavtal.

Byggnadsnämnden gav 2005-10-26, § 250 stadsarkitektkontoret i uppdrag att samråda med förslag till detaljplan, daterat 2005-10-12. Annan placering av Riksantikvarieämbetet och Riksutställningars nya byggnad och Atheneskolans utbyggnad gjorde att detaljplaneförslaget blev inaktuellt och inte sändes ut på samråd.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslår att stadsarkitektkontoret får i uppdrag att samråda med förslag till detaljplan daterat 2006-10-25.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register