BN § 207 VISBY TELEFONEN 4 - konsekvensstudie för handelsutvecklingen

Utskrivet från: http://gotland.se/28845
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 207
VISBY TELEFONEN 4 - konsekvensstudie för handelsutvecklingen

Dnr 42011
Au§ 426
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)


Byggnadsnämnden föreslår att innan kommunfullmäktige antar detaljplanen för Visby Telefonen 4 ska kommunfullmäktige anta föreliggande konsekvensstudie för att motivera en specificering av detaljplanebestämmelsens handelsändamål.

ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt PBL (plan- och bygglagen) kan man (återinfördes 1997) specificera typ av detaljhandel angående t ex livsmedel, storskalig handel etc. Kommunen måste emellertid numera före-bringa en särskild utredning, varuförsörjningsplan eller dylikt som styrker att det finns skäl av betydande vikt för att en specificering skall kunna göras. Föreliggande konsekvensstudie motiverar följande inskränkningar i handelsändamålet inför kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen Visby Telefonen 4, bilaga 207.

Specificerad typ av detaljhandel:
Tillägg till planbestämmelsen J1 Industri: ”Storskalig handel tillåts för enskild etablering större än 750 kvadratmeter. Livsmedel får ej etableras”. Tillägg till planbestämmelsen ”utnyttjande-grad”: På tomt med J1 betecknat område ska 50% av befintlig byggnadsyta (32 000 kvadrat-meter) nyttjas för industriändamål.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet föreslår att innan kommunfullmäktige antar detaljplanen för Visby Telefonen 4 ska kommunfullmäktige anta föreliggande konsekvensstudie för att motivera en specificering av detaljplanebestämmelsens handelsändamål.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register