BN § 208 VISBY TELEFONEN 4 – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/28844
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 208
VISBY TELEFONEN 4 – Detaljplan

Dnr 42011
Au§ 427
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

  1. Byggnadsnämnden godkänner planförslaget.
  2. Planförslaget översänds till kommunfullmäktige för antagande.

ÄRENDEBESKRIVNING

Gotland investment AB som köpt fastigheten Telefonen 4 (Flextronics fabriken) har ansökt om att ändra detaljplanen. Markanvändningen önskas ändras för huvuddelen av fastigheten från industri till handelsändamål.

Exakt markanvändning för den nya detaljplanen är i hög grad kopplad till omkringliggande verksamheter och hur gällande detaljhandelspolicy kommer att revideras alternativt om nuvarande policy kvarstår.

Ansökan

Gotland investment AB har den 3 april 2004 ansökt om detaljplaneändring för berörd fastighet.

Planförhållanden m m

För fastigheten gäller detaljplan antagen den 10 maj 1971 med markanvändningen industriändamål.

Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2004-11-03 § 282 med beslut om planuppdrag och tecknande av plankostnadsavtal.

Samråd

Ärendet har senast behandlats i byggnadsnämnden 2005-06-15 § 161 med beslut om samråd.

Samråd har genomförts med ett planförslag daterat 2005-06-01. De yttranden som inkommit finns på stadsarkitektkontoret. Stadsarkitektkontoret har i en samrådsredogörelse redovisat inkomna synpunkter.

Inför utställningen föreslås inga förändringar av samrådsförslaget.

Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2006 att avskaffa handelspolicyn för Visby-området som bl a tid- och volymmässigt reglerade utbyggnadstakten av dagligvaror och sällanköpsvaror (”Detaljhandelsutredning för Visbyområdet”, beslut av kommunfullmäktige 2001-02-19 § 4).

Utställning

Efter utställningen inför byggnadsnämndens godkännande görs tillägg i planbestämmelsen om storskalig handel större än 750 kvadratmeter, dock ej livsmedel och att utnyttjande-graden för på tomt med J1 betecknat område ska 50% av befintlig byggnadsyta nyttjas för industriändamål.

 
Arbetsutskottet

 Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden godkänner planförslaget och överlämnar detta till kommunfullmäktige för antagande.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register