BN § 209 RUTE FURILDEN – Planprogram

Utskrivet från: http://gotland.se/28843
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 209
RUTE FURILDEN – Planprogram

Dnr 52009
Au§ 428
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

Byggnadsnämnden godkänner planprogrammet.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ett planprogram har tagits fram för att övergripande ange förutsättning för ön Furildens utveckling (plan- och bygglagen 5:18). Programmet har tagits fram för att säkra natur- och kulturmiljön i samklang med att möjliggöra en långsiktig framtida utveckling av boende och turistverksamhet. Planprogrammet redovisar en tidsmässig etappindelad utveckling av ”fabriksområdet”.

Samråd
Samråd med planprogrammet har skett under tiden 7 juli - 2 september 2005. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Förutom redaktionella ändringar har programmet kompletterats med ett dokument där länsstyrelsen redovisar natur- och kulturmiljövärdena. Vidare är programmet kompletterat med en ny redovisning av bebyggelsen i byn och en etappindelning av utvecklingen i och runt fabriken.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden godkänner upprättat planprogram.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register