BN § 210 RONE RONEHAMN - Utredningsområde för möjliga byggrätter

Utskrivet från: http://gotland.se/28842
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 210
RONE RONEHAMN - Utredningsområde för möjliga byggrätter

Dnr 62040
Au§ 429
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

Byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta ett planprogram/ planutredning enligt bilagd avgränsning.

ÄRENDEBESKRIVNING

Önskemål finns att bygga bostäder i Ronehamn.

En utvecklingstrategi för Ronehamn finns i den fördjupade översiktsplanen (antagen av KF 1995-02-13, § 75). Föreslagen planutredning som ska följa översiktsplanens intentioner ska vara ett mer detaljerat dokument som ska visa vilka byggrätter som bör kunna tillskapas inom utredningsområdet, bilaga 210.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta ett planprogram/planutredning för området.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register