BN § 211 VÄSTERHEJDE BJÄRS 2:1 – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/28841
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 211
VÄSTERHEJDE BJÄRS 2:1 – Detaljplan

Dnr 52042
Au§ 430
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

  1. Byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret att i samråd med konsult upprätta en detaljplan för att utreda möjligheten att exploatera området med ett antal småhus-tomter.
  2. Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning, men pekar på att rimlig hänsyn måste tas till de som redan bor i området. Detta innebär att gatuanslut-ningar och grönområden måste studeras närmare.
  3. Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i ett plankostnadsavtal med sökanden
  4. Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet
  5. Innan byggnadsnämnden beslutar om att samråda med detaljplanen ska en bedömning göras om en miljökonsekvensbeskrivning för området erfordras.
ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

Ansökan om detaljplaneläggning inkom 2005-11-16

Planförhållanden m m

Enligt översiktsplanen för Gotland, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 § 70, är fastigheten belägen inom bebyggelseområde som bör utredas vidare. Kommunen anger i översiktsplanen att området är lämpligt att pröva för bebyggelse i planerade former. Nybebyggelse ska föregås av detaljplan.

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025, som för närvarande är ute på samråd anges att området är lämpligt för ny bebyggelse.

Remisser

Ärendet har förhandsgranskats av nedanstående instanser:

Försvarsmakten : Ingen erinran

Tekniska förvaltningen : Området kan anslutas till kommunalt VA. Det finns risk för att man måste pumpa från enskilt lågt belägna tomter, vilket får ske på fastighetsägarnas bekostnad. Dagvattenfrågan måste utredas då dag- och dränvatten måste tas om hand lokalt. Krångliga vägförhållanden vid infarten till området (kilen vid grönområdet) bör ses över.

Kommunen skall inte vara huvudman för vägar och annan allmän platsmark. Exploaterings-avtal bör upprättas mellan exploatören och Gotlands kommun.

Miljö och hälsoskyddskontoret : Kommunalt VA förutsätts för hela planområdet. Enligt gjord markradonutredning för Gotlands kommun ligger planområdet inom område med lokala förekomster av normalradonmark (områden med grovt grus eller områden med kända sprickor, karst). Inom normalriskområde för radon skall grundläggning utföras radonskydd-ande. Kravet innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med jorden utformas så att luft från marken förhindras att tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste ägnas åt håltagningar i golvet för genomföringar etc. Markradonundersökning kan även göras för att närmare konstatera risknivån inom området. Stickprov bör utföras i färdigställda byggnader för att kontrollera att riktvärden för radon (200 Bq/m3 som årsmedelsvärde) respektive gammastrålning (0,5 m Sv/h) uppfylls. Fastigheten ligger inte inom kommunalt vattenskydds-område.

Vägverket : Ingen erinran.

Länsmuseet : Länsmuseet anser att området är möjligt att planlägga med bostadsbebyggelse. På den planerade tomten nr 15 och den sydöstra delen av tomten nr 11 finns områden registrerat i länsstyrelsens lövskogsinventering. Ek och ask är dominerande trädslag. I området finns även en sluten bokdunge. Länsmuseet anser att tomt 15 ej bör bebyggas och att om en byggnation sker på tomt 11 bör vegetation och träd sparas.

Bedömning om miljökonsekvensbeskrivning behöver göras.

Innan byggnadsnämnden beslutar om att samråda med detaljplanen ska en bedömning göras om en miljökonsekvensbeskrivning för området erfordras.

PRÖVNINGSGRUNDER

Enligt 1 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) är syftet med lagen att främja en lämplig samhällsutveckling. I 2 § PBL anges att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten – det s k kommunala planmonopolet. Detta innefattar befogenheten att anta planer och därigenom också befogenheten att bestämma huruvida planläggning skall komma till stånd eller inte. I 1 kapitlet 6 § PBL anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet. Till grund för lämplighetsprövningen ligger bestämmelserna i 2 kapitlet PBL om de allmänna intressen som skall beaktas bland annat vid lokalisering av bebyggelse. Syftet med bestämmelserna är att ge vägledning i fråga om mål och inriktning vid lokalisering av bebyggelse och ge uttryck för de krav statsmakterna ställer på kommunerna vid planläggning. Enligt 1 § 2 stycket i detta kapitel skall också 3 och 4 kapitlet miljöbalken tillämpas vid ärenden om bebyggelse.

Omfattningen av de allmänna intressena preciseras av kommunen i första hand i dess översiktliga planering. Vid alla beslut enligt plan- och bygglagen skall vidare beaktas både enskilda och allmänna intressen.

Ett beslut av kommunen att vägra att upprätta eller anta en detaljplan kan överklagas men detta kan enligt 13 kapitlet 1 § PBL ske enbart i den ordning som föreskrivs i 10 kapitlet 8 § kommunallagen om laglighetsprövning.

Stadsarkitektkontorets bedömning

I början på 1980-talet gavs efter en enkel planutredning bygglov för ett antal villor mitt i det nu föreslagna planområdet. Befintliga hus försvårar nu möjligheterna att exploatera resten av fastigheten. Den nu föreslagna exploateringen synes vara för hög. De nya tomterna måste samordnas med befintlig bebyggelse, så att acceptabla gemensamma grönytor kan skapas och rimliga tillfarter anordnas. Stor hänsyn ska tas till remissinstansernas yttranden enligt ovan.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning och föreslår att stadsarkitektkontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för området.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register