BN § 212 VÄSTERHEJDE BOTMUNDS 1:75 – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/28840
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 212
VÄSTERHEJDE BOTMUNDS 1:75 – Detaljplan

Dnr 62018
Au§ 431
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

  1. Byggnadsnämnden är för närvarande inte beredd att detaljplanelägga Botmunds 1:75. Försvarsmaktens avstyrkande är helt avgörande.
ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

Ansökan om detaljplaneläggning inkom 2006-05-10, bilaga 212a.

Planförhållanden m m

Enligt översiktsplanen för Gotland, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 § 70, är fastigheten belägen inom bebyggelseområde, som bör utredas vidare. Kommunen anger i översiktsplanen att området är lämpligt att pröva för bebyggelse i planerade former. Nybebyggelse ska föregås av detaljplan.

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025, som för närvarande är ute på samråd, anges att området är lämpligt för ny bebyggelse. Dock berörs delar av området av den så kallade södra länken, som har till avsikt att ta bort genomfartstrafiken genom Vibble.

Aktuella kommunala beslut

Tekniska nämnden beslöt 2006-08-30, §188 att uppdra åt tekniska förvaltningen att genom-föra en gemensam VA-planering för etapp 5 samt det så kallade utredningsområdet i sam-band med att planprogram för berörda områden upprättas.

Med anledning av att tekniska nämnden enligt ovanstående beslutat villkora vidare va-utbyggnad inom Västerhejdeområdet beslöt byggnadsnämnden 2006-09-27 § 201 att igångsätta planläggning för ett område som bland annat omfattar Botmunds 1:75.

Remisser

Ärendet har förhandsgranskats av nedanstående instanser:

Försvarsmakten : Första Amfibieregementet motsätter sig planläggningen för enfamiljs-bebyggelse på ovanstående fastighet. Fastigheten ligger inom ljudutbredningsområdet 90 dBC Lx från Tofta skjutfält, bilaga 212b.

Tofta övnings- och skjutfält är av riksintresse för totalförsvaret och skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av övningsfältet.

Tekniska förvaltningen: Området ingår i planen för ”va-utbyggnad inom Axelsro-Ygne mm”. Den del som ligger norr om Ygnevägen ingår i etapp 5, som planeras byggas ut 2008. Delen söder om Ygnevägen ingår i ”militärt utredningsområde” och kan byggas ut tidigast 2009 under förutsättning att restriktionerna upphör och detta beslutas senast 2007.

Ygnevägens kapacitet bör utredas. Anslutningen till allmän väg bör förbättras. Kommunen skall inte vara huvudman för vägar och annan allmän plats.

Genomförandet av exploateringen ska inte endast regleras i kommande detaljplan utan även i ett exploateringsavtal som upprättas mellan exploatören och Gotlands kommun, bilaga 212c.

Miljö- och hälsoskyddskontoret : Kommunalt VA förutsätts för hela planområdet.

Det är oklart vilken djurhållning som finns på befintlig gård på Botmunds 1:75. Om ev djurhållning ska finnas kvar bör nämndens rekommenderade skyddsavstånd tillämpas (060517 MHN §99). Samråd ska ske med miljö- och hälsoskyddskontoret. Vid planläggning bör även hänsyn tas till betesdjur på angränsande fastigheter ( bl a Västerhejde Kuse 1:48 och Suderbys 4:1).

Fastigheten ligger ca 250 m från Ygne kraftstation. Skyddsavstånd ska klara riktlinjer för externt industribuller. Eftersom området präglas av fritidsboende där naturupplevelsen är en viktig faktor bör riktlinjer för fritidsbebyggelse tillämpas.

Kraftledningar från Ygne kraftstation går genom området. Försiktighetsprincipen bör tillämpas för att minimera risk för elektromagnetisk strålning. Riktvärden finns inte för långtidseffekter av lågfrekventa elektromagnetiska fält men för en exponering under 0,4 m T tyder forskning på att inget samband finns mellan exponering och leukemi hos barn (meddelandeblad juni 2005 SoS).

Enligt uppgift byggs dammar i närheten av kraftledningarna. Lämpligt säkerhetsavstånd bör planeras mellan bostäder och dammar.

Enligt gjord markradonutredning för Gotlands kommun ligger planområdet inom område med lokala förekomster av normalradonmark (områden med grovt grus eller områden med kända sprickor, karst). Inom normalriskområde för radon skall grundläggning utföras radonskydd-ande. Kravet innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med jorden utformas så att luft från marken förhindras att tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste ägnas åt håltagningar i golvet för genomföringar etc. Markradonundersökning kan även göras för att närmare konstatera risknivån inom området. Stickprov bör utföras i färdigställda byggnader för att kontrollera att riktvärden för radon (200 Bq/m3 som årsmedelsvärde) respektive gammastrålning (0,5 m Sv/h) uppfylls. Fastigheten ligger inte inom kommunalt vatten-skyddsområde.

Riktlinjer för trafikbuller skall innehållas. Samordning ska ske med prövning av nya Tofta skjutfält. Byggnation är endast aktuell om störning över gällande riktlinjer för skjutbuller ej kommer att ske, bilaga 212d.

Vägverket: Vägverket har inga erinringar, bilaga 212e.

Länsmuseet: Skifte 1 består av öppen åker och betesmark. Vid en planläggning av detta öppna område bör bebyggelsen placeras och utformas i klang med miljön. Den sydvästra delen av skifte 1 är registrerad i länsstyrelsens Ängs och hagmarksinventering. I den nordöstra delen finns ett litet område som är registrerad i länsstyrelsens lövskogsinventering. Länsmuseet anser att det inom dessa områden bör vara en restriktiv planering.

Inom södra delen av Botmunds 1:75 finns en registrerad fornlämning, RAÄ Västerhejde 67, vilken utgörs av två förhöjningar med okänt ursprung.

Skifte 2 är bevuxet med skog.

Skifte 3 består av öppen betesmark med små trädgrupper. I norr finns en stensträng, RAÄ Västerhejde 37, vilken visar att en järnåldersgård legat i området. På östra sidan av samma skifte ligger fornlämning RAÄ Västerhejde 83, vilken är platsen för uppgift om forngravar.

Alla former av markingrepp i närheten av nämnda fornlämningar kräver tillstånd av länsstyrelsen, bilaga 212f.

Bedömning om miljökonsekvensbeskrivning behöver göras.

Kommunekologen har i en behovsbedömning daterad 2006-06-19, konstaterat att planen inte bedöms kräva en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bilaga 212g.

Efter samråd har länsstyrelsen avlämnat ett yttrande 2006-07-21: En fornlämning finns i södra delen av området, bilaga 212h.

Bullerpåverkan genom närheten till Tofta skjutfält och påverkan genom magnetiska fält från kraftledningar som går över det södra området bör beaktas i den fortsatta bedömningen och handläggningen av ärendet.

Miljöpåverkan från dessa bör dock inte bli så betydande att en separat miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver göras, utan påverkan kan beaktas tillsammans med övriga aspekter i konsekvensbeskrivningen utifrån PBL´s bestämmelser.

Etablering av bostäder innebär inga omfattande störningar, men val av material och metoder vid byggnation tillsammans med val av energiförsörjning kan strida mot fastställda miljömål. Både för den globala miljön och enskilda boende har det en stor betydelse vilka val som görs och det är viktigt att hållbara lösningar väljs. Vid planläggning av sammanhållen bebyggelse finns också bättre möjligheter att hitta gemensamma lösningar samt genom avtal och genomförandebeskrivningar kunna styra åtgärderna.

Ställningstagandet borde ytterligare anpassas efter förordningen, som hänvisas till för att genomföra behovsbedömningar av detaljplaner. Ansökan som lämnats om detaljplane-läggning och som är grund för behovsbedömningen borde tydligare beskriva verksamhetens omfattning.

Länsstyrelsen gör dock bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning inte krävs.

PRÖVNINGSGRUNDER

Enligt 1 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) är syftet med lagen att främja en lämplig samhällsutveckling. I 2 § PBL anges att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten – det s k kommunala planmonopolet. Detta innefattar befogenheten att anta planer och därigenom också befogenheten att bestämma huruvida planläggning skall komma till stånd eller inte.

I 1 kapitlet 6 § PBL anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Till grund för lämplighetsprövningen ligger bestämmelserna i 2 kapitlet PBL om de allmänna intressen som skall beaktas bland annat vid lokalisering av bebyggelse. Syftet med bestämmelserna är att ge vägledning i fråga om mål och inriktning vid lokalisering av bebyggelse och ge uttryck för de krav statsmakterna ställer på kommunerna vid planläggning. Enligt 1 § 2 stycket i detta kapitel skall också 3 och 4 kapitlet miljöbalken tillämpas vid ärenden om bebyggelse.

Omfattningen av de allmänna intressena preciseras av kommunen i första hand i dess översiktliga planering. Vid alla beslut enligt plan- och bygglagen skall vidare beaktas både enskilda och allmänna intressen.

Ett beslut av kommunen att vägra att upprätta eller anta en detaljplan kan överklagas men detta kan enligt 13 kapitlet 1 § PBL ske enbart i den ordning som föreskrivs i 10 kapitlet 8 § kommunallagen om laglighetsprövning .

Stadsarkitektkontorets bedömning

Med anledning av försvarsmaktens avstyrkan ser stadsarkitektkontoret ingen möjlighet att för närvarande få till stånd en lagakraftvunnen detaljplan. Staten genom Försvarsmakten har hos Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen i Gotlands län i en ansökan daterad 2006-02-17 ansökt om tillstånd för miljöfarlig verksamhet på Tofta övnings- och skjutfält. Innan ärendet är avgjort utgör varje avstyrkan från försvarsmakten i praktiken ett veto.

Tekniska förvaltningens synpunkter harmonierar inte med vad som skrivits i förslaget till fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025. På sidan 85 anses det rimligt att kommunen inom områden avsedda för permanentboende är huvudman för gator och vägar.

I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet föreslås den så kallade södra länken gå igenom området. Enligt stadsarkitektkontorets mening kommer denna trafikled att dela Vibble-Västerhejde mitt itu på ett olyckligt sätt där bl a Västerhejde skola avskiljs från Vibble tätort. Vägdragningen bör studeras om, men innan ett beslut tagits om var den södra länken ska dras måste ett ev arbete med en detaljplan för Botmunds 1:75 ta hänsyn till nu liggande förslag till vägdragning.

De synpunkter som miljö- och hälsoskyddskontoret och länsmuseet framfört ska i tillämpliga delar tas till vara i planarbetet

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning och föreslår att byggnadsnämnden för närvarande inte är beredd att detaljplanelägga fastigheten Botmunds 1:75.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register